כללי
א. ההרשמה היא על בסיס כל הקודם זוכה, מספר המקומות מוגבל.
ב. פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימום של משתתפים.
ג. בחוגים מסוימים ישנו מספר מקסימלי של משתתפים, במקרה כזה כל הקודם זוכה, וכניסה לחוג במשך השנה הינה על בסיס מקום פנוי.
ד. התשלום לחוגים/ לקורסים הינו מחיר שנתי/ סמסטריאלי המתורגם לעלות חודשית. התשלום יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע”י מתן חיוב כרטיס אשראי מיום הרישום ועד לסוף שנת הפעילות (בהתאם לתקופת פעילות החוג). 
ה. בחישוב המחיר שוקללו ימי חג ומועד, המתפרסמים בלוח החופשות באתר, בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי בגינם.
ו. יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והסדיר את התשלום למשך כל שנת הפעילות, ואין כנגדו חובות משנים קודמות.
ז. במידה וההמחאה החודשית תחזור, תגבה בגינה עמלת צ`ק חוזר על פי התשלום המקובל בבנק.
ח. בחלק מן החוגים תידרש רכישת ציוד/ערכות/ביגוד/שירות. במקרים אלו ההשתתפות בחוג מחייבת רכישת ערכה, אשר תשולם ישירות למפעיל החוג. היה ומסיבה כלשהי תתבטל ההשתתפות בחוג הערכה תישאר בידי המשתתף ולא יהיה זכאי להחזר התשלום בגינה.
ט. כמו כן יתכנו מופעים במהלך השנה ובסיומה אשר כרוכים בתשלום נוסף למחיר החוג ואין חובת השתתפות בהם. (לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא).
י. אין כניסת הורים לחוגי הילדים (גם לא בשיעורי ניסיון) – נוכחות ההורים מפריעה למהלך השיעור.

ביטול ושינוי חוג
א. ניתן לבטל את החוג באמצעות מילוי טופס.
ב. ללא הודעה בכתב או בטופס האינטרנטי ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר. הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגשה בקשת הביטול בכתב.
ג. הודעות ביטול ושינוי בגין חוג /פעילות יתקבלו עד לתאריך ה 19 בכל חודש. החל מהתאריך ה 20 לחודש הביטול יחול החל מתום החודש שלאחריו. דוג’ לכך – ביטול בוצע בתאריך ה 19 לחודש ינואר הביטול יחול החל מחודש פברואר. ביטול שבוצע בתאריך 20 לינואר יחול הביטול החל מחודש מרץ. כמו כן אפשרות הביטול מתאפשרת עד לתאריך 01 לחודש מרצ (03) בכל שנה קלנדרית. ביטול לאחר מועד זה, יידון בוועדה ויבחן בהתאם למקרה ובכפוף להוראות כל דין. החזר כספי לא יאושר ללא סיבה מוצדקת. בהתאם ניתן יהיה לעבור לחוג אחר על בסיס מקום פנוי.
ד. אין ביטול חוג רטרואקטיבית והחזר כספי בגינו.
ה. לא יינתן החזר שיעור או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.
ו. שעור המתבטל עקב היעדרות המדריך או מאילוצי החברה נעשה כמיטב יכולתנו להחזירו במועד אחר. תימסר הודעה מראש.
ז. אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.
ח. חברת עולמות של חוגים שומרת לעצמה את הזכות להוציא מהחוגים משתתף/ת שמפריע/ה למהלך התקין של הפעילות ו/או אשר התנהגותו/ה או מעשיו/ה מסכנים ילדים אחרים או את עצמו/ה ללא החזר כספי.

הנחות
א.  אין כפל הנחות בכל מקרה.
ב.  בקשה להנחה מיוחדת תתבצע באמצעות מילוי טופס.
ג.  בקשה להנחה מיוחדת תידון בוועדת עזרה לפרט.
ד. יש להגיש בקשה להנחה מיוחדת עבור כל חוג בנפרד.